Tên bài báo:

A reinforcement learning algorithm for resource provisioning in mobile edge computing network
Tác giả:
Đỗ Bảo Sơn
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN),
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 7
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Từ khóa:

International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)
Thông tin tác giả
Đỗ Bảo Sơn

Đỗ Bảo Sơn

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học