Tên bài báo:

GIS-based ensemble soft computing models for landslide susceptibility mapping
Tác giả:
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Tham gia cùng:
Lê Quang Huy
Nguyễn Thị Loan
Tạp chí:
Advances in Space Research
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 18
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

GIS-based ensemble soft computing models for landslide susceptibility mappingGIS-based ensemble soft computing models for landslide susceptibility mappingGIS-based ensemble soft computing models for landslide susceptibility mapping

Từ khóa:

GIS-based ensemble soft computing models
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Bích Hạnh

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học