Tên bài báo:

Traffic Revenue Risk Identification and Assessment in Build-Operate-Transfer Transport Projects in Vietnam
Tác giả:
Trương Thị Mỹ Thanh
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Nga
Tạp chí:
CIGOS 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1563 đến trang 1571
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Traffic Revenue Risk Identification and Assessment in Build-Operate-Transfer Transport Projects in VietnamTraffic Revenue Risk Identification and Assessment in Build-Operate-Transfer Transport Projects in VietnamTraffic Revenue Risk Identification and Assessment in Build-Operate-Transfer Transport Projects in Vietnam

Từ khóa:

Traffic Revenue Risk Identification and Assessment in Build-Operate-Transfer Transport Projects in Vietnam
Thông tin tác giả
Trương Thị Mỹ Thanh

Trương Thị Mỹ Thanh

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học