Tên bài báo:

Factors affecting the degree of university autonomy in Vietnam
Tác giả:
Hoàng Thị Hồng Lê
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Organizational Behavior Research
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Factors affecting the degree of university autonomy in Vietnam
Thông tin tác giả
Hoàng Thị Hồng Lê

Hoàng Thị Hồng Lê

UTT

Lý lịch khoa học