Tên bài báo:

State ownership structure and financing decisions of listed companies on Vietnam stock market: A Bayesian Approach
Tác giả:
Phan Thùy Dương
Tham gia cùng:
Hoàng Thị Thanh
Tạp chí:
The 8th International Conference for Young Researchers in Economics and Business (ICYREB 2022). November 28th
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

State ownership structure and financing decisions of listed companies on Vietnam stock market: A Bayesian Approach
Thông tin tác giả
Phan Thùy Dương

Phan Thùy Dương

Thạc sỹ kinh tế

Lý lịch khoa học