Tên bài báo:

Research on Criteria for Operational Audit of Expenditure from State Budget in Vietnam
Tác giả:
Đặng Thị Huế
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Diệu Thu
Tạp chí:
Research Journal of Finance and Accounting
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 158 đến trang 165
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Research on Criteria for Operational Audit of Expenditure from State Budget in VietnamResearch on Criteria for Operational Audit of Expenditure from State Budget in VietnamResearch on Criteria for Operational Audit of Expenditure from State Budget in Vietnam

Từ khóa:

Research on Criteria
Thông tin tác giả
Đặng Thị Huế

Đặng Thị Huế

Thạc sỹ ngành kế toán

Lý lịch khoa học