Tên bài báo:

Numerical Method of Synthesizing the Automatic Electric Drive System Containing Elastically Linked Elements
Tác giả:
Vũ Đức Tuấn
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Intelligent Systems and Networks, LNNS 471
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Numerical Method of Synthesizing the Automatic Electric Drive System Containing Elastically Linked Elements
Thông tin tác giả
Vũ Đức Tuấn

Vũ Đức Tuấn

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học