Tên bài báo:

Evaluation of an Apartment Selection Model by Integrating Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS
Tác giả:
Đỗ Quang Hưng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Fuzzy System Applications
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Evaluation of an Apartment Selection Model by Integrating Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS
Thông tin tác giả
Đỗ Quang Hưng

Đỗ Quang Hưng

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học