Tên bài báo:

The influence of short and long term aging on the dynamic modulus of recycled polyethylene asphalt mixture
Tác giả:
Lê Thanh Hải
Tham gia cùng:
Nguyễn Hữu May
Tạp chí:
Journal of Applied Science and Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang 1053 đến trang 1064
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

The influence of short and long term aging on the dynamic modulus of recycled polyethylene asphalt mixture
Thông tin tác giả
Lê Thanh Hải

Lê Thanh Hải

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học