Tên bài báo:

Investigation of the use of reclaimed asphalt pavement as aggregates in roller compacted concrete for road base pavement in Vietnam
Tác giả:
Nguyễn Thị Hương Giang
Tham gia cùng:
Đào Văn Đông
Trần Trung Hiếu
Tạp chí:
Innovation for Sustainable Infrastructure, Lecture Notes in Civil Engineering 54
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 513 đến trang 518
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Investigation of the use of reclaimed asphalt pavement as aggregates in roller compacted concrete for road base pavement in VietnamInvestigation of the use of reclaimed asphalt pavement as aggregates in roller compacted concrete for road base pavement in VietnamInvestigation of the use of reclaimed asphalt pavement as aggregates in roller compacted concrete for road base pavement in Vietnam

Từ khóa:

Investigation
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Hương Giang

Nguyễn Thị Hương Giang

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học