Tên bài báo:

Human resource training in logistics and Supply chain management in the post – Covid-19 and industrial revolution 4.0
Tác giả:
Trần Thế Tuân
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Dung
Tạp chí:
Proceedings of 17th International Conference on Humanities and Social Sciences 2022
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Human resource training in logistics and Supply chain management in the post – Covid-19 and industrial revolution 4.0
Thông tin tác giả
Trần Thế Tuân

Trần Thế Tuân

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học