Tên bài báo:

The Other Side of the (Policy) Coin: Analyzing Exnovation Policies for the Urban Mobility Transition in Eight Cities around the Globe
Tác giả:
Nguyễn Thị Thu Hiền
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Sustainability, EISSN 2071-1050
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 13 đến trang 13
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

The Other Side of the (Policy) Coin: Analyzing Exnovation Policies for the Urban Mobility Transition in Eight Cities around the Globe
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Thu Hiền

ThS

Lý lịch khoa học