Tên bài báo:

Research on the Effects of Aging Asphalt Binder 6070 on Marshall Properties of Hot Mix Asphalt C12.5 Vietnam
Tác giả:
Trần Trung Hiếu
Tham gia cùng:
Trần Ngọc Hưng
Tạp chí:
cigos 2021 Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure, Lecture Notes in Civil Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 843 đến trang 852
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Research on the Effects of Aging Asphalt Binder 6070 on Marshall Properties of Hot Mix Asphalt C12.5 Vietnam
Thông tin tác giả
Trần Trung Hiếu

Trần Trung Hiếu

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học