Tên bài báo:

Flash-flood hazard using deep learning based on H2O R package and fuzzy-multicriteria decision-making analysis
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Hydrology
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Flash-flood hazard using deep learning based on H2O R package and fuzzy-multicriteria decision-making analysis
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học