Tên bài báo:

Analytical solution for nonlinear buckling of convex and concave auxetic-core toroidal shell segments with graphene-reinforced face sheets subjected to radial loads
Tác giả:
Nguyễn Thị Phương
Tham gia cùng:
Vũ Hoài Nam
Nguyễn Thị Giang
Cao Văn Đoàn
Tạp chí:
Archive of Applied Mechanics
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Analytical solution for nonlinear buckling of convex and concave auxetic-core toroidal shell segments with graphene-reinforced face sheets subjected to radial loads
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học