Tên bài báo:

Supervised machine learning: use classification algorithms to accurately identify customers
Tác giả:
Trần Thế Tuân
Tham gia cùng:
Nguyễn Hùng Cường
Tạp chí:
Proceedings of 15th International Conference on Humanities and Social Sciences 2019 (IC-HUSO 2019)
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 256 đến trang 263
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Supervised machine learning: use classification algorithms to accurately identify customersSupervised machine learning: use classification algorithms to accurately identify customersSupervised machine learning: use classification algorithms to accurately identify customers

Từ khóa:

accurately identify customers
Thông tin tác giả
Trần Thế Tuân

Trần Thế Tuân

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học