Tên bài báo:

Quality accounting information systems: literature reviews and proposing research model for Vietnamese firms
Tác giả:
Nguyễn Thị Thuận
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Hội thảo khoa học Quốc tế
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 591 đến trang 602
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Quality accounting information systems: literature reviews and proposing research model for Vietnamese firmsQuality accounting information systems: literature reviews and proposing research model for Vietnamese firmsQuality accounting information systems: literature reviews and proposing research model for Vietnamese firmsQuality accounting information systems: literature reviews and proposing research model for Vietnamese firms

Từ khóa:

literature reviews
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Thuận

Nguyễn Thị Thuận

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học