Tên bài báo:

A Robustness Analysis of Different Nonlinear Autoregressive Networks Using Monte Carlo Simulations for Predicting High Fluctuation Rainfall
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
Proceedings of 3rd ICMETE 2019, Micro-Electronics and Telecommunication Engineering, Lecture Notes in Networks and Systems 106
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 205 đến trang 212
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

A Robustness Analysis of Different Nonlinear Autoregressive Networks Using Monte Carlo Simulations for Predicting High Fluctuation RainfallA Robustness Analysis of Different Nonlinear Autoregressive Networks Using Monte Carlo Simulations for Predicting High Fluctuation RainfallA Robustness Analysis of Different Nonlinear Autoregressive Networks Using Monte Carlo Simulations for Predicting High Fluctuation Rainfall

Từ khóa:

A Robustness Analysis
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học