Tên bài báo:

Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ bảo dưỡng đến cường độ của vữa Geopolymer tro bay
Tác giả:
Nguyễn Thị Thu Ngà
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Tạp chí Giao thông vận tải
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 8
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ bảo dưỡng đến cường độ của vữa Geopolymer tro bayPhân tích ảnh hưởng của nhiệt độ bảo dưỡng đến cường độ của vữa Geopolymer tro bayPhân tích ảnh hưởng của nhiệt độ bảo dưỡng đến cường độ của vữa Geopolymer tro bay

Từ khóa:

Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ bảo dưỡng đến cường độ của vữa Geopolymer tro bay
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Thu Ngà

Nguyễn Thị Thu Ngà

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học