Tên bài báo:

Actual status of trees along some national highways in Red River delta area and suggestions for rational utilixation
Tác giả:
Lê Xuân Thái
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Proceeding of the second international conference on Engineering Mechanics and Automation
Năm xuất bản:
2012
Trang:
Từ trang 82 đến trang 88
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Actual status of trees along some national highways in Red River delta area and suggestions for rational utilixation

Từ khóa:

Actual status of trees along some national highways in Red River delta area and suggestions for rational utilixation
Thông tin tác giả
Lê Xuân Thái

Lê Xuân Thái

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học