Tên bài báo:

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả:
Phùng Chu Hoàng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Tạp chí Giáo dục và xã hội
Năm xuất bản:
2017
Trang:
Từ trang 180 đến trang 182
Lĩnh vực:
Lý luận chính trị
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Từ khóa:

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
Thông tin tác giả
Phùng Chu Hoàng

Phùng Chu Hoàng

thạc sỹ

Lý lịch khoa học